تحت ریاست والی غور جلسه هفته‌وار اداری مقام ولایت غور دایر شد.

تحت ریاست والی غور جلسه هفته‌وار اداری مقام ولایت غور دایر شد.
دو شنبه، ۲۰ اسد ۱۳۹۹
جلسه هفته وار اداری به اشتراک روسای ادارات دولتی قبل از ظهر امروز تحت ریاست برید جنرال نور محمد کوهنورد والی غور بر گزار و روی پیشنهادات، نظریات و چالش های سد راه کاری ادارات دولتی بحث و مباحثه صورت گرفت.
ابتداء برید جنرال نور محمد کوهنورد والی غور ضمن خوش آمدید اعضای جلسه پیرامون وضعیت امنیتی اخیر در ولایت غور صحبت نموده و افزود: تبلیغات سرد دشمن در شهر و بازار جریان دارد که ذهن مردم را مخشوش نمایند، خوشبختانه دشمن نمیتواند وحشت و دهشت ایجاد کند چون نیروهای امنیتی و دفاعی ما نمیگذارند طالبان امنیت شهر و مردم را مختل سازند بلکه به آنها جواب دندان شکن خواهند داد.
سپس طبق اجندا روی پیشنهادات ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری و نظر به خواست باشنده گان قریه جدید التاسیس (فیروز آباد) شمال دره قاضی و پیشنهاد ریاست شهرسازی و اراضی در مورد تثبیت حق مالکیت زمین ساحه پوزه لیچ که در مسیر سرک شاهراه قرار گرفته بعد از بحث و مداقعه توسط اعضای جلسه تایید و تصویب شد.
در بحث آزاد اعضای جلسه روی بر گزاری 28 اسد سالروز استرداد استقلال کشور و اجرای اضافه کاری کارمندان مقام ولایت و ادارات دولتی تمرکز نموده بعد از تحلیل و ابراز نظر اعضای جلسه در زمینه تصامیم لازم اتخاذ گردید.