جلسه کمیته ادغام مجدد ولایتی تحت ریاست معاون مقام ولایت دایر شد

جلسه کمیته ادغام مجدد ولایتی تحت ریاست معاون مقام ولایت دایر شد.
سه‌شنبه، ۲۱ اسد ۱۳۹۹
این جلسه به اشتراک هیات اعزامی وزارت مهاجرین، نماینده گان ادارات دولتی و موسسات همکار مقیم غور قبل از ظهر امروز تحت ریاست حبیب الله رادمنش معاون مقام ولایت دایر و روی معرفی پروژه و سیستم معلوماتی عودت کننده گان و معرفی لایحه وظایف کمیته ادغام مجدد ولایتی و مرکز معلوماتی استقرار مجدد در پریزنتیشن تهیه شده توسط هییت اعزامی به اعضای جلسه ارایه گردید.
ابتداء حبیب الله "رادمنش" معاون مقام ولایت ضمن خوش آمدید هیات و اعضای جلسه از بر گزاری این جلسه و تهیه ثبت دیتابیس عودت کننده‌گان به‌خوبی ستایش نموده و گفت: آنعده مهاجرین که از کشور های بیرونی عودت مینمایند برای شان روزنه امید ایجاد شده که در این مرکز ثبت دیتابیس راجستر می گردند واز مساعدت ها و امتیازات که از جانب دولت افغانستان و نهاد های خیریه به عودت کننده گان در نظر گرفته شده مستفید می‌گردند.
در ادامه عبدالروف غفوری آمر امور مهاجرین، آقای عطایی نماینده وزارت امور مهاجرین و آقای حصیری نماینده موسسه IOM نیز پیرامون معرفی پروژه و سیستم معلوماتی عودت کننده گان و همچنان چالش ها و مشکلات عودت کننده گان صحبت کردند و پریزنتیشن های تهیه شده توسط نماینده گان وزارت امور مهاجرین و موسسه IOM ارایه گردید.
سپس بعد از ارایه پریزنتیشن اعضای جلسه در بحث آزاد روی چالش ها و مشکلات مهاجرین و عودت کننده گان بحث و مباحثه نموده و در زمینه مطابق قانون تصامیم لازم اتخاذ شد.
سر انجام مشمولین جلسه به آمریت مهاجرین حضور بهم رسانیده و مرکز ثبت دیتابیس عودت کننده گان، توسط معاون مقام ولایت افتتاح، ثبت و دیتابیس عودت کننده گان رسماً آغاز گردید.