جلسه‌ی کمیته‌ی ارتقای ظرفیت تحت ریاست معاون مالی و اداری مقام ولایت برگزار گردید.

جلسه‌ی کمیته‌ی ارتقای ظرفیت تحت ریاست معاون مالی و اداری مقام ولایت برگزار گردید.
چهار شنبه، ۲۲ اسد ۱۳۹۹
طرزالعمل اداره‌ی ولایت که اخیرا توسط اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی تصویب گردیده، به شمول کمیته‌های کاری دیگر ولایتی، کمیته‌ی «انسجام ارتقای ظرفیت‌ها» در ماده‌ی بیستم آن جای داده شده و اهداف و مسوولیت‌های کاری آن را نیز مشخص کرده است.
به این اساس، نخستین جلسه‌ی این کمیته با اشتراک اکثریت اعضای آن، در سالون جلسات مقام ولایت دایر شد. معاون مالی و اداری مقام ولایت-رییس کمیته‌ی انسجام
ارتقای ظرفیت‌ها- جلسه را افتتاح کرد.
سپس محمدنصیر توکلی آمر ارتقای ظرفیت مقام ولایت، اهداف و مسوولیت‌های کمیته را معرفی کرد و برنامه‌های آموزشی انجام‌شده و پلان‌گذاری شده در سال ۱۳۹۹ معلومات داد.
همچنان اعضای جلسه پیرامون موضوع ظرفیت‌سازی در سطح ولایت و ادارات ابراز نظر کردند و چالش‌های موجود نیز مورد بررسی قرار گرفت.
پس از بحث و دقت روی موضوعات و چالش‌های ظرفیتی موجود، موارد زیر به تایید اعضای جلسه تصویب شد:
۱. گروپ ارتقای ظرفیت جهت هماهنگی بیشر در واتساپ ایجاد شود.
۲. برنامه‌ی آموزشی پلان‌گذاری که قرار است توسط آمریت ارتقای ظرفیت مقام ولایت برگزار شود، در دو نوبت برگزار گردد تا بتواند تمام کارمندانی که نیاز دارند، تحت پوشش قرار دهد.
۳. تمام برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت که در ادارات برگزار می‌شود، باید با آمریت ارتقای ظرفیت مقام ولایت هماهنگ شود تا پروسه‌ی ظرفیت‌سازی در سطح همه ادارت به صورت منظم و هماهنگ پیش برود و از برگزاری برنامه‌های تکراری و غیر مرتبط جلوگیری صورت گیرد.