تحت ریاست معاون امور اداری مقام ولایت آخرین جلسه سال مالی 1398 تدویر یافت.

تحت ریاست معاون امور اداری مقام ولایت آخرین جلسه سال مالی 1398 تدویر یافت.
فیروزکوه- غور
13/9/1398
حبیب الله رادمنش معاون مقام ولایت از کارکردها و اجراات ادارات دولتی بخصوص اداره محترم مستوفیت قدردانی نمود که نسبت به سال قبل تپ و تلاش بخرچ داده تخصیصات مربوط خویش را به موقع طی مراحل کردند.
محمد طاهر مومند مستوفی غور به روسای ادارات دولتی اطمینان داد تا ساعت 11 قبل از ظهر ۱۴ قوس که حسابات بسته می شود بدون وقفه شب و روز در اداره هستیم تا هیج حواله نا اجرا نماند.
در جلسه روی جمع آوری و تدویر جلسات کمیته عواید و راپور دهی هفته وار به ریاست محترم جمهوری بحث صورت گرفت تاکید به عمل آمد تا ادارات محترم دولتی، شرکت های ساختمانی و لوژستکی به تصفیه قرضداری ها و صفایی ادارات خود اقدام نمایند.
اعضای جلسه روی پیشنهادات ریاست مبارزه با حوادث طبعی مبنی بر خریداری پنج قلم مواد غذایی در حدود هفت ملیون افغانی ابراز نظر نموده مورد تایید قرار دادند.
در اخیر میراجان راسخ رییس دفتر مقام ولایت مروری بر مصوبات جلسات قبلی (شامل ایجاد کودکستان برای خانم های کارمند در ادارات دولتی، مقروضیت های قوماندانی امنیه و شفاخانه ولایتی) از بابت صرفیه برق به آمریت برشنا و پرداخت صفایی به اداره شهرداری، ارسال محروقات زمستانی به واحد های سومی توسط ریاست های که واحد سوم دارند مورد بحث قرار گرفت در زمینه هدایات لازم داده شد.