تحت ریاست معاون امور اجتماعی کمیته ملی مبارزه با بی سوادی بعد از ظهر امروز دایر شد

تحت ریاست معاون امور اجتماعی کمیته ملی مبارزه با بی سوادی بعد از ظهر امروز دایر شد
فیروزکوه- غور
9/9/1398
در جلسه سیف الرحمن ملکزاده پیرامون اهمیت و ارزش سواد را در زندگی انسان ها از دیدگاه اسلامی و قوانین نافذه صحبت نمود و با سواد ساختن افراد جامعه را یک امر مهم دینی و اجتماعی خواند.
سپس اعضای جلسه دیدگاه ها، نظریات و پیشنهادات شانرا همراه با کارکردهای اداره مربوطه همگانی ساختند و تصامیم جلسه قبلی را موفقیت آمیز عنوان کردند.
اعضای جلسه آگهی دهی را یک گام مهم و اساسی عنوان نموده از ریاست ارشاد حج و اوقاف، اطلاعات و فرهنگ و رادیو تلویزیون ملی اظهار قدردانی شد که در این راستا گام های مثبت برداشته اند.
اعضای جلسه روی ایجاد کورس های سواد آموزی تاکید نمودند که باید ازدیاد یابد، رییس احیا و انکشاف دهات تعهد سپرد که در ولسوالی های تولک، شهرک و لعل و سرجنگل که تحت پوشش برنامه میثاق شهروندی است پنجصد پروژه تحت کار است در پهلوی هر یک کورس سواد آموزی ایجاد مینماییم.
اعضای جلسه به منظور ارزیابی و نظارت از کورس های سواد آموزی کمیته پنج نفری متشکل از نماینده مقام ولایت، اداره سواد حیاتی، حقوق بشر، ارشاد حج و اوقاف و رادیو تلویزیون ایجاد نموده تا از نحوه تدریس موجودیت معلم معلومات بدست آورند.
در اخیر جلسه توسط معاون امور اجتماعی جمع بندی شد و گفت: تیم نظارت بر علاوه‌‌ی مرکز به ولسوالی ها همراه با مسوولین برنامه میثاق شهروندی نیز ایجاد گردد.
ادارات ذیربط شامل کمیته مبارزه علیه بی سوادی گزارش کاری شانرا به مرجع مربوطه ارایه دارند.
به همکاری علماء کرام کورس های سه ماهه سواد آموزی در جریان سه ماه تعطیلی ایجاد، اداره سواد آموزی مواد درسی را آماده سازند.
برای ناشنوایان صنف الحاقیه در یکی از لیسه ها ایجاد بعداً زمینه مساعد گردد تا به مکتب جداگانه ارتقاء نماید.
جلسه با دعای خیر خاتمه یافت.