تحت ریاست معاون امور اجتماعی مقام ولایت هفتمین جلسه سکتور حکومتداری دایر شد

تحت ریاست معاون امور اجتماعی مقام ولایت هفتمین جلسه سکتور حکومتداری دایر شد
فیروزکوه- غور
1398/9/12
جلسه با سخنان افتتاحیه سیف الرحمن ملکزاده معاون امور اجتماعی مقام ولایت در مورد انسجام و رسیدگی به چالش های موجود در سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر جهت بهبود عرضه خدمات آغاز شد.
سپس علی حسین احمدی رییس خدمات تخنیکی و سکتوری مقام ولایت پیرامون موضوع صحبت، فیصله های جلسه قبلی را مرور و به بحث گرفت.
در اخیر بعد از بحث و گفتگو و ارایه نظریات و پیشنهادات اعضا، جلسه با جمع بندی معاون امور اجتماعی با اتخاذ تصامیم مقتضی و دعای خیر خاتمه یافت.