تحت ریاست معاون امور اجتماعی مقام ولایت جلسه ماهوار کمیته ولایتی امنیت غذایی و تغذیه قبل از چاشت امروز در سالون کنفرانس های مقام ولایت دایر شد! فیروزکوه- غور

تحت ریاست معاون امور اجتماعی مقام ولایت جلسه ماهوار کمیته ولایتی امنیت غذایی و تغذیه قبل از چاشت امروز در سالون کنفرانس های مقام ولایت دایر شد!
فیروزکوه- غور
29/5/1398
سیف الرحمن ملکزاده معاون امور اجتماعی مقام ولایت اولین جلسه کمیته ولایتی امنیت غذایی و تغذیه را بنام پروردگار عالم و به امید رفع چالش های اجتماعی و اقتصادی افتتاح نمود.
داکتر جمعه گل یعقوبی رییس صحت عامه هدف تدویر جلسه را بررسی وضعیت فعلی تغذیه در سطح ولایت، فرصت ها و چالش های فراراه امنیت غذایی و تهیه پلان عنوان کرد و پریزنتیشن در مورد تعریف امنیت غذایی و تغذیه، چالش های داخلی، خدمات که از طرف کمیته انجام می شود و پلان های بعدی ارایه نمود و گفت: سطح پائین تعلیم و تربیه، استفاده از منابع طبیعی طور غیر مسلکی، ضایعات مواد غذایی، تبلیغات نادرست در مورد نوشابه های گازدار، رسم و رواج های نادرست تغذیه برای نوزاد و مراعات ننمودن موسسات از قانون رخصتی های ولادی برای شیردهی نوزادان از جمله عوامل است که امنیت غذایی و تغذیه را در ولایت غور به چالش کشیده.
بعدا رییس شورای ولایتی و روسای منابع بشری، مبارزه با حوادث طبیعی، اقوام و قبایل، سرپرست انکشاف دهات، محیط زیست، فواید عامه، معارف و نماینده گان دفاتر یونسف، CRS و WFP نظریات و پشنهادات شانرا ارایه داشتند.
جلسه را معاون امور اجتماعی مقام ولایت جمع بندی نمود و گفت: کمیته امنیت غذایی و تغذیه پلان مشخص از نظریات و دیدگاه اعضای شرکت کننده تهیه و بمرجع مروبطه ارسال گردد، از دکانها و کانتین های خوراکه فروشی مکاتب وقتا و فوقتا کنترول بعمل آید، برای مردم آگهی داده شود تا بیشتر از محصولات و فراوردهای زراعتی استفاده بعمل آرند، موسسات، انجوها، نهاد های کمک رسانی و فقر زدایی که برنامه های غذایی دارند توجه نمایند تا مواد غذایی غنی شده بدسترس مردم قرار گیرد.