دها فامیل متضرر حوادث طبیعی از مساعدت های نقدی دولت مستفید شدند

دها فامیل متضرر حوادث طبیعی از مساعدت های نقدی دولت مستفید شدند!
فیروزکوه- غور
29/5/1398
سیلاب های مدهش بهاری که از قریه جام سرازیر شد منجر به خسارات به منار باستانی جام گردید، برای باشندگان قریه جام و غوک ولسوالی شهرک نیز خسارات مالی هنگفت وارد شد.
هییتِ از مقام ولایت به ساحه رفته بعد از سروی و تثبیت خسارات 152 فامیل شناسایی گردید، بعد از طی مراحل قانونی اسناد، برای هر فامیل 15 هزار افغانی طبق دستور العمل حواله امروز سه شنبه 29 /5/1398 بحضور داشت هییت، توسط والی غور و رییس شورای ولایتی توزیع گردید.