ششمین جلسه انکشافی تحت ریاست معاون مقام ولایت دایر شد

ششمین جلسه انکشافی تحت ریاست معاون مقام ولایت دایر شد.

در این جلسه روی ارایه گزارش چیگونگی مصرف و تطبیق پروژه های انکشافی از بابت شش ماه اول سال مالی 1398 و پروژه های تحت کار و همچنان در مورد بسته‌ی پیشنهادی پروژه های کشور دوست هندوستان_سروی، تهیه اسناد تخنیکی شاهراه عمومی الی موسسه تحصیلات عالی غور و تهیه اسناد تخنیکی پروژه شبکه آبرسانی شهر فیروزکوه بحث و تبادل صورت گرفت.

حبیب الله رادمنش معاون مقام ولایت ضمن تاکید روی سرعت عمل در تطبیق پروژه های تحت کار، گفت: ولایت غور از جمله ولایات سرد سیر بوده که زمان تطبیق پروژه ها در این ولایت محدود است. از تمام ادارات سکتوری خواست تا در کار پروژه های شان سرعت بیشتر ببخشند تا آخر سال مورد بهره برداری قرار گیرد.

متعاقباً انجینر محمد شفیق وکیل رییس اقتصاد پیرامون مصرف بودجه شش ماه اول سال مالی 1398 و پیش رفت پروژه های تحت کار به تفصیل صحبت نموده و گفت: نسبت به سال های قبل فیصدی مصرف بودجه در ولایت غور بلند رفته و امید واریم؛ ادارات که پروژه تحت کار دارند گزارش از کارکردها و اجراات شانرا به ریاست اقتصاد به اسرع وقت ارسال نمایند.

در اخیر اعضای جلسه نظریات، پیشنهادات و چالش ها کاری اداره‌ی مربوطه شانرا مطرح نمودند و در زمینه راه حل ها جستجو و تصامیم لازم اتخاذ گردید.