والی غور با مسوول دفتر یونیسف در حوزه غرب دیدار تعارفی نمود

والی غور با مسوول دفتر یونیسف در حوزه غرب دیدار تعارفی نمود.
الحاج غلام ناصر خاضع والی غور ضمن خوش آمدید مسوول دفتر یونیسف در حوزه غرب، روی چالش ها و مشکلات مهاجرین، معارف، صحت، اطفال، آبرسانی و حفظ الصحه صحبت نمود و گفت: به اثر سیلاب های بهاری سال 1398 که شماری از هموطنان ما را متضرر ساخته و عدم وسایط کافی در سطح ولایت و ولسوالی ها باعث شده تا به اسرع وقت رسیدگی صورت نگیرد، فرهنگ سنتی جامعه و نبود تعمیر در مکاتب باعث شده تا دختران کمتر به مکتب بروند به آن هم مکاتب فعال است. در حوزه صحت از طریق ریاست صحت عامه تلاش های زیاد صورت گرفته ولی مردم ما هنوز هم دسترسی کامل به صحت ندارند از برنامه های کاری و فعالیت دفتر یونیسف در ولایت غور تشکر مینمایم که در عرصه های تعلیمی، صحی و غیره فوق العاده موثر بوده امیدواریم که این همکاری های شان ادامه یابد.
آقای خاضع والی غورافزود: در سطح ولایت غور چه در ساحه طالبانی و چه در ساحه تحت حاکمیت دولت سعی و تلاش مینماییم تا اطفال از حق تعلیم و تربیه باز نمانند.
سپس دیوید اگولو مسوول دفتر یونیسف در حوزه غرب گفت: خوشحال هستم که امروز در ولایت غور سفر کاری انجام دادم و وضعیت مهاجرین، معارف، صحت، حفظ الصحه و ابرسانی را از نزدیک مشاهده نموده و کمبودیهای که احساس میشود از طریق دفتری مرکزی در رفع ان اقدام صورت گیرد.
آقای اگولو ضمن اظهار خورسندی از اداره محلی و ادارات سکتوری مربوطه که از برنامه ها و فعالیت های دفتر یونیسف حمایت مینمایند، افزود: چالش ها و مشکلات را از طریق اداره محلی و سکتور های مربوطه استماع نموده و گزارش آنرا به دفتر مرکزی انتقال تا در زمینه همکاری نمایند. 
در اخیر والی غور به مسوول دفتر یونیسف و تیم کاری شان در حوزه غرب اطمینان داد که از هر طریق امکان پذیر باشد زمینه را مساعد می سازیم تا دفتر یونیسف فعالیت های خویش در سرتا سر ولایت تطبیق نماید و همچنان از انان خواست تا مشوق باشند برای شرکای کاری ملل متحد تا در ولایت غور فعالیت های شان را بیشتر گسترش بدهند.