قبل از ظهر دیروز تحت ریاست والی غور، جلسه هفته وار اداری در سالون جلسات مقام ولایت دایر شد

قبل از ظهر دیروز تحت ریاست والی غور، جلسه هفته وار اداری در سالون جلسات مقام ولایت دایر شد.
ابتداء الحاج غلام ناصر خاضع والی غور ضمن خوش آمدید اعضا، جلسه اداری را مهم و اساسی خواند و گفت: جلسات اداری مهم ترین و قوی ترین جلسه در سطح تصمیم گیری برای چالش های که به بن بست مواجه میشود و قانون در باره آن موضوع کدام صراحت و پیش بینی نکرده باشد بعد از غور و بررسی به نتیجه عادلانه که به قانون نزدیک باشد دایر میشود.
والی غور گفت: یکی از مسایل که امروز سخت به تشریک مساعی کارمندان ادارات دولتی و کسانیکه از نظام فعلی خوشنود هستند، بر علیه تبلیغات سوء و زهراگین دشمن مبنی بر سقوط ولسوالی ها که توسط یک مشت مزدور، تروریست، خونریز و جنایت کار که اصلاً قابل قبول نیست، باید کارمندان ادارات دولتی بخصوص روسای ادارات دولتی جهت دفع و طرد تبلیغات دشمن به مردم و باشندگان فیروزکوه آگهی بدهند که هیچ ولسوالی ما در معرض سقوط قرار ندارد. 
متعاقباً آقای خاضع والی غور روی تثبیت مسیر لین عمومی پروژه برق سولری بحث نموده و افزودند: تیم از ادارات دولتی جهت تثبیت مسیر لین عمومی پروژه برق سولری تعیین شود و با باشندگان مسیر لین برق گفتگو نموده و کسانیکه در ارتباط مسیر لین برق سولری مخالفت مینمایند برخورد قانونی و جدی صورت گیرد.
در اخیر اعضای جلسه در بحث آزاد نظریات، پیشنهادات، چالش ها و مشکلات کاری اداره خویش را مطرح نمودند که در مورد راحل ها جستجو و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ شد.