افتتاح و بهره برداری یک پروژه عام المنفعه در ولسوالی لعل وسرجنگل ولایت غور

این پروژه شامل یکپایه پل موتررو آهن کانکرتی به طول 15متر و عرض 5 متر بهزینه (6) میلیون 614 هزارافغانی باشمول ده فیصد سهم مردم ازبودجه برنامه انسجام ساحوی وزارت احیا و انکشاف دهات در قریه آب باریک سرجنگل که در سال گذشته کار آن باشورای قریه مذکور عقد قرارداد گردیده بود، تکمیل و مورد استفاده مردم قرار گرفت که در جریان کار این پل زمینه کار موقت برای باشنده گان محل ایجاد گردیده و بیش از ( 12) قریه را به مرکز ولسوالی لعل و سرجنگل وصل میسازد 
انجنیر محفوظ الله فکور رئیس احیا و انکشاف دهات با اظهار این مطلب گفت: اعمار این پل مشکلات ترانسپورتی قریه جات دو طرف دریای ناوه سرجنگل را برطرف نموده و تطبیق پروژه های عام المنفعه در قراء و قصبات ولایت غور باعث رشد انکشافی و اقتصادی روستاها میگردد و توجه اساسی مردم درحفظ و مراقبت پروژه های تکمیل شده که مالکیت اهل قراء میباشد حتمی و ضروری می باشد.
امان بیک شیرزاد مسئول دفترولایتی برنامه انسجام ساحوی از همکاری و سهمگیری فعال مردم محل که زمینه تطبیق بهتر و به موقع پروژه ها و همکاری در تامین امنیت باتیم انجنیری دفتر ولایتی برنامه و انجنیران ریاست انکشاف دهات را مهیا نموده اند، اظهارسپاس و قدر دانی نمود . 
قابل ذکر است تعداد (6)پروژه مختلف دیگر از برنامه انسجام ساحوی تحت کار بوده که درطی سال جاری تکمیل و مورد استفاده مردم قرار خواهند گرفت.