وزراء تحصیلات عالی، اقتصاد، وزیر دولت در امور حوادث طبعی و سفیر کبیر هند، وارد شهر فیروزکوه شدند

وزراء تحصیلات عالی، اقتصاد، وزیر دولت در امور حوادث طبعی و سفیر کبیر هند، وارد شهر فیروزکوه شدند.
فیروزکوه- غور
در میدان هوایی از طرف والی، رییس شورای ولایتی و روسای ادارات دولتی، با اهدای گلدسته ها توسط اطفال خورد سن مورد استقبال قرار گرفتند.
وزراء کابینه و هییت رهبری مقام ولایت یک پایه پل آهن کانکریتی که به هزینه 25 ملیون افغانی از مساعدت های کشور دوست هندوستان به پایه اکمال رسید، با قطع نوار افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
حین افتتاح پل، غلام ناصر خاضع والی غور گفتند: کشور دوست هندوستان در انکشاف و توسعه افغانستان منجمله در غور، نقش اساسی داشته اند که همین اکنون شاهد افتتاح پل موتر رو هستیم، که به عرض 8 متر و طول 40 متر بالای دریای هریرود در جوار پل عمومی ساختمان شده که سهولت را برای رفت و آمد بمیان آورده است.