حمایت و استقبال گرم مردم غور از ارتقای ولایت به درجه دوم

حمایت و استقبال گرم مردم غور از ارتقای ولایت به درجه دوم!
فیروزکوه- غور
23/2/1398
بر اساس حکم شماره 384 مورخ 19/2/1398 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، ولایت غور از درجه سوم به درجه دوم ارتقا نمود.
در حکم ریاست جمهوری چنین آمده: (با توجه به توضیحات مندرج، پیشنهاد ارتقای ولایت غور از درجه سوم به درجه دوم طبق صراحت فقره 2 ماده پنجم قانون اداره محلی، منظور است. اداره مستقل ارگانهای محلی امور مالی مذکور را معادل ولایت درجه دوم اعتبار از سال مالی 1398 تنظیم نماید).
ارتقای ولایت غور بدرجه دوم یکی از خواست های باشندگان این سرزمین بوده که مورد عطف توجه رییس جمهور قرار گرفت، استقبال و حمایت گسترده مردمی در قبال دارد.
عنایت الله خطیبی یکی از تحصیل کرده گان که عضو لشکر بیکاران جامعه غور است گفت: با توجه با بی مهریهای که مردم عزیز ما در طول سالیان متمادی در عرصه های مختلف اجتماعی دیده اند، ارتقای ولایت بدرجه دوم گام اولی است که بطرف متوازن شدن برداشته می شود. وی توقع برد که دولت در برآورده شدن سایر تقاضای مردم چون برق و سرک عطف توجه نماید تا مردم خود را در آینه حکومت ببینند.