کمیته ملی جوانان، تحت ریاست والی غور تدویر جلسه نمود!

کمیته ملی جوانان، تحت ریاست والی غور تدویر جلسه نمود!
در جلسه، کارکردها و اجراات کمیته در بین دو جلسه توسط فخرالدین آریاپور، سکرتر کمیته به جلسه ارایه شد که از امتحان کانکور آزمایشی بین 120 تن دختر خانم و تقدیر مقام های اول، دوم و سوم، غرس نهال برای صلح پایدار و بر گزاری انتخابات آزاد جوانان بخاطر شرکت در لویه جرگه مشورتی صلح، نام برده شد.
سپس روی دو فیصد بودجه شاروالی به حساب جوانان، ارسال مکتوب به کشور هندوستان بخاطر جذب جوانان به تحصیلات عالی، مشکلات حق الزحمه معلمین در مرکز فیروزکوه، توزیع کارت هویت برای اعضای فعال جوانان و سرک شمال فیروزکوه بحث صورت گرفت، تصامیم لازم اتخاذ گردید.