اهداء خون به زخمیان نیروهای امنیتی

اهداء خون به زخمیان نیروهای امنیتی.
پرسونل سارنوالی استیناف ولایت غور، در یک اقدام خیر خواهانه به منظور نجات جان سنگرداران میهن و ارج گذاری از کارکرد های نیروهای امنیتی، تحت نام (سرباز وطن خون تو آبروی ماست) به شفاخانه ولایتی حضور بهم رسانده، بیش از ده هزار سی سی خون اهداء کردند.