خشونت علیه زنان که ریشه عمیق فرهنگی در جامعه دارد، طور آنی از جامعه بیرون نمی شود!

خشونت علیه زنان که ریشه عمیق فرهنگی در جامعه دارد، طور آنی از جامعه بیرون نمی شود!
مطلب فوق را والی غور در نشست ماهوار کمسیون ولایتی منع خشونت علیه زنان بیان داشت و گفت: قضایای خشونت علیه زنان باید جدی گرفته شود تا رفته رفته خشونت کاهش یابد.
آقای خاضع والی غور افزودند: در راستای کاهش خشونت علیه زنان کارهای خوب صورت گرفته و مبارزه، علیه خشونت زنان در جامعه نهادینه شده، نیاز است تا عدم خشونت با کار و پیکار خستگی ناپذیر نیز نهادینه شود.
زرمینه کشتیار به نمایندگی از ریاست امور زنان کارکردها و اجراات ماه گذشته را گزارش داد که ده قضیه خشونت در آن ریاست ثبت شده از طریق مجرای قانونی تحت بررسی قرار دارد.
ادارات شامل جلسه دست آوردها و کارکردهای شانرا در مورد کاهش خشونت علیه زنان ارایه داشتند و فیصله به عمل آمد تا عیله این پدیده فعالیت گسترده آگهی دهی صورت گیرد وکسانیکه متوصل به خشونت میشوند، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.