کمیته ولایتی ملی مبارزه علیه بی سوادی با اشتراک معین سواد حیاتی وزارت معارف قبل از چاشت امروز در دفتر کار والی غور دایر شد.

کمیته ولایتی ملی مبارزه علیه بی سوادی با اشتراک معین سواد حیاتی وزارت معارف قبل از چاشت امروز در دفتر کار والی غور دایر شد.
ابتداء الحاج غلام ناصر خاضع والی غور تشریف آوری معین سواد حیاتی وزارت معارف را در غور خوش آمدید گفت و افزود: بی سوادی باعث بروز اکثریت مشکلات در جامعه است، چون تا هنوز مردم به اهمیت سواد پی نبرده اند، با دید رسالتمندانه در پروسه سواد آموزی مردم خود را با سواد سازیم.
والی غور افزودند: با نواختن زنگ مکتب، سال تعلیمی 1398 را به امید معارف با کیفیت آغاز نمودیم، تلاش داریم تا سواد آموزی در سراسر غور تعمیم یابد و مردم درک نمایند، که سواد نعمتِ است که تا هنوز از آن بی بهره بودند.
سپس داکتر سردار محمد رحیمی، معین سواد حیاتی وزارت معارف هدف سفر شانرا انسجام امور سواد آموزی و تشخیص نیازمندی‌های عرصه سواد آموزی که با تصامیم جدید یونسکو هم خوانی داشته باشد عنوان کرد و گفت: ما در سطح دولت پشتوانه مهم و اساسی در عرصه سواد داریم، که در سطح ولایات والی صاحبان، بزرگان و ولسوال ها کمیته های سواد آموزی را تشکیل می دهند.
امید است که قدم به قدم از کارمندان اجیر ادارات دولتی گرفته به سوی دهات برویم، مردم را سواد بیاموزانیم.
رییس شورای ولایتی ضمن محروم خواندن مردم غور از همه برنامه های انکشافی، فرهنگی و اجتماعی گفت: در ولایت غور لازم است، تا لیسه‌ی سواد حیاتی ایجاد شود، که از طرف معین سواد حیاتی تایید شد.
سپس تعداد از اعضای کمیته ولایتی سواد پیشنهادات، چالش های فرا راه عرصه سواد را برجسته ساخته خواهان بودجه کافی برای پیشبرد برنامه ملی سواد آموزی شدند.