سرپرست ریاست مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به کارمندان معرفی و بکار آغاز نمود

سرپرست ریاست مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به کارمندان معرفی و بکار آغاز نمود .
فیروزکوه- غور
22/1/1398
به اساس هدایت مقامات صالحه وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی محترم قربان علی محمدی به حیث سرپرست ریاست مخابرات و تکنولوژی معلوماتی غور توظیف شده بود که توسط الحاج جمشید احمدی رییس منابع بشری مقام ولایت به کارمندان مربوطه معرفی و بکار اغاز نمود.
آقای احمدی رییس منابع بشری ضمن تبریک پست ریاست مخابرات از بارگاه خداوند متعال برای رییس جدید کامیابی در امر خدمتگذاری شد و همچنان از کار و فعالیت خستگی ناپذیر محمد حیدر حبیبی رییس پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی که به اثر کبر سن باز نشسته شده، اظهار قدردانی نمود.