امضاء تفاهم نامه تحقیقی و علمی، بین ریاست زراعت و مالداری و ریاست دانشگاه غور.

امضاء تفاهم نامه تحقیقی و علمی، بین ریاست زراعت و مالداری و ریاست دانشگاه غور.
فیروزکوه- غور
22/1/1398
اولین تفاهم نامه تحقیقی و علمی به منظور رسیدن به اهداف بلند اقتصاد زراعتی بین دو نهاد اکادمیک علمی دانشگاه و نهادهای تحقیقی زراعت و مالداری بحضور داشت غلام ناصر خاضع والی غور و عبدالرحمن عطشان معاون شورای لایتی به امضاء رسید.
والی غور ضمن ابراز خورسندی از ابتکار دو نهاد علمی و تحقیقی گفتند:کشوریکه مردم آن به زراعت و مالداری مصروفیت داشته باشند، باید به موضوعات علمی آشنا باشد این خواست وقتی جامه‌ی عمل می پوشد که نهادهای اکادمیک و نهادهای عملی و تحقیقی همآهنگی داشته باشند. نهادهای تحصیلات عالی از نگاه نظری و تیوری محصلان را تربیه می نمایند، وقت که صحنه عمل از طریق نهادهای تحقیقی چون زراعت و مالداری تلفیق شوند، برعلاوه اینکه به ارتقاء ظرفیت کمک می کند، سطح باز دهی را ارتقاء می دهد.
عبدالرحمن عطشان معاون شورای ولایتی، انجینر عبدالعزیز حلیم یار رییس زراعت و مالداری، پوهنیار عطاالله فاضل رییس دانشگاه، انجینر سلطان احمد سلطانی رییس دانشکده زراعت و محمد جمعه محمدی کارمند ریاست زراعت هر کدام پیرامون موضوع، ارزش و اهمیت سکتور زراعت را در جامعه، بیرون شدن از روش سنتی زراعت و مالداری و میکانیزه شدن زراعت با طرق علمی و مسلکی صحبت نموده، خواهان افغانستان آباد و شگوفا شدند.
در اخیر بحضور داشت والی غور تفاهم نامه امضاء رسید، بر مبنی این توافق نامه محصلان دانشکده زراعت و مالداری از طریق ریاست زراعت و مالداری در ورکشاب ها و برنامه های مختلف زراعت عملاً شرکت مینمایند.