کار بالای پروژه تحکیمات تعمیر اداری مقام ولایت به شدت جریان دارد

کار بالای پروژه تحکیمات تعمیر اداری مقام ولایت به شدت جریان دارد.
فیروزکوه- غور
22/1/1398
به هزینه 16500000 افغانی پروژه تحکیمات تعمیر اداری مقام ولایت که از طریق برنامه تحکیم ثبات راه اندازی شده، با گرم شدن هوا به شدت جریان دارد.
قرار است که دیوار های احاطه تعمیر بلند تر شود و پارک های سبز به طور مدرن عصری تغیر شکل یابد، گارد روم و دیگر ضروریات ساختمان گردد.
این پروژه از طرف برنامه تحکیم ثبات در مرکز افغانستان سروی، طرح، دیزان و قرار داد شده توسط شرکت برادران رؤفی تطبیق می گردد.